Tuyến số - OL, Thành phố Bangkok

Xem chi tiết
Mã số tuyến : OL
Tên tuyến : Passenger Terminal ↺ Free Zone (Ordinary Route L)
Lượt đi : Suvarnabhumi Airport (Floor 1 Gate 3) → Suvarnabhumi Airport (Floor 1 Gate 8) → Suvarnabhumi Airport (VIP Room) → Suvarnabhumi Airport Free Zone (Car Park P-1) → Suvarnabhumi Airport Free Zone (Goods Inspection Station) → Suvarnabhumi Airport Free Zone (AO-1 Building) → Suvarnabhumi Airport Free Zone (Car Park P-2) → Suvarnabhumi Airport (Floor 1 Gate 3)
Lượt về :
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap