Tuyến số - Blue Line (EXT), Thành phố Bangkok

Xem chi tiết
Mã số tuyến : Blue Line (EXT)
Tên tuyến : Tao Poon - Tha Phra (Extension) (MRT)
Lượt đi : MRT Tao Poon Station → MRT Bangpho Station → MRT Bang O Station → MRT Bangphlat Station → MRT Sirindhorn Station → MRT Bangyikhan Station → MRT Bangkhunnon Station → MRT Fai Chai Station → MRT Charan 13 Station → MRT Tha Phra Station
Lượt về : MRT Tha Phra Station → MRT Charan 13 Station → MRT Fai Chai Station → MRT Bangkhunnon Station → MRT Bangyikhan Station → MRT Sirindhorn Station → MRT Bangphlat Station → MRT Bang O Station → MRT Bangpho Station → MRT Tao Poon Station
Giá vé :
Tìm đường dễ dàng hơn với BusMap